Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони Училище за шампиони

Проекти

Прием за първи клас за учебната 2023/2024 година!

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, СУ„Петко Рачов Славейков“ започва прием за първи клас за учебната 2023/2024 година!

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

"

СУ "Петко Рачов Славейов" работи по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образо-ванието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Проект на МОН "Студентски практики"

"

Уважаеми студенти,

Уведомяваме ви, че нашето училище за шампиони отново е включено като обучаваща организация за провеждане на практиката по проект:

Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – фаза 2”, финансиран по Оперативна програма

„Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз https://praktiki.mon.bg/

Публикувани са 4 обяви с избор на ментори в различни направления в образованието и спорта.

Кандидатстването е по ваш избор само със CV и възможност за съобразяване с учебната програма на висшите учебни заведения.

Очакваме ви!

„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Средно училище “Петко Рачов Славейков“ – град Кърджали, е одобрено и включено в осъществяване на дейностите по изпълнение на проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, който се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. и е финансиран от Европейския социален фонд. Този проект е с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката в партньорство с Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и е с продължителност 30 месеца.